klantenservice bsxl

Klantenservice

Gemakkelijk en zorgeloos bestellen bij BSXL!

 • ✔ Deskundig advies van ons team
 • ✔ Snelle en betrouwbare levering
 • ✔ Uitstekende klantenservice
BouwStation XL

Algemene voorwaarden bij particuliere aankopen

Algemene voorwaarden BouwStation DETAILHANDEL B.V. voor consumenten

Voor zakelijke klanten gelden andere voorwaarden: Klik hier om deze te bekijken!

Artikel 1 Definities

TermDefinitie
ConsumentDe natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (al dan niet op afstand) aangaat met Bouwstation XL.
AanbiedingDe door Bouwstation XL aangeboden levering van materialen.
OvereenkomstDe overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding.
DagKalenderdag
Materialen / productenBouw- en afbouwmaterialen en/of daartoe te verwerken producten
OrderOpdracht van consument tot levering van materialen door Bouwstation XL.
Speciale bestellingenSpeciale bestellingen zijn producten die niet voorradig zijn en/of speciaal op verzoek van de consument zijn besteld of vervaardigd.
Af-magazijnLevering aan de afnemer waarbij de afnemer zelf het vervoer vanaf het magazijn van BouwStation XL verzorgt
 1. BouwStation DETAILHANDEL B.V. (hierna: Bouwstation XL - BSXL) is een besloten vennootschap, rechtspersoon, die zich ten doel stelt het verkopen en installeren van radiatoren en toebehoren, verkoop en leggen van vloertegels, verkopen van sanitair, verkopen en opleveren van totale badkameropstellingen, verkopen van PVC- & Laminaatvloeren. Bouwstation XL opereert via meerdere webshops op de online verkoopkanaal en heeft verder een fysieke locatie, de showroom te Belder 44 4704RK ROOSENDAAL en een afhaallocatie / opslag magazijn te Borchwerf 8e 4704RG ROOSENDAAL.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Bouwstation XL en Bouwstation XL de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Bouwstation XL en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Bouwstation XL en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het verkopen en installeren van radiatoren, tegels, sanitair, badkamers en vloeren alsmede alle andere door BSXL ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Webshop' en ‘Website’ verstaan: het online platform van BSXL waar Opdrachtgever producten kan kopen en informatie schaffen op alle webshops.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Showroom’ en ‘Afhaallocatie’’ verstaan: Alle fysieke locaties van Bouwstation XL waar men de producten kan kopen en bezichtigen.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. Op alle verzoeken tot het uitbrengen van een offerte, tot het verstrekken van informatie of een contractvoorstel, op alle aanvragen, transacties, opdrachten, alle (mondelinge) afspraken en alle (schriftelijke) overeenkomsten van en door Bouwstation XL en de consument, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere overeenkomsten tussen Bouwstation XL en de consument, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.
 2. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en BSXL gesloten Overeenkomsten waarbij BSXL Diensten aanbiedt of producten levert.
 3. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met BSXL overeengekomen.
 4. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 5. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De Offerte en Overeenkomst

 1. Alle offertes zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte Tekeningen en daaraan ontleende maten. De afnemer dient Bouwstation XL te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover van belang bij het maken van de offerte.
 2. Werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de afgesproken prijs. Indien de consument deze wel verlangt, kan dit kostenverhogend werken.
 3. Alle offertes van BSXL zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 4. De Opdrachtgever kan contact opnemen met BSXL via de Website, e-mail, telefoon en fysiek in de showroom voor een van de aangeboden Diensten. BSXL zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die persoonlijk hardcopy in de showroom overhandigd wordt, of per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
 5. Opdrachtgever kan tevens bestellingen plaatsen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van de bestelling.
 6. Als BSXL een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. BSXL kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 7. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van BSXL dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij BSXL deze schriftelijk bevestigt.
 8. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door BSXL.
 9. Alle prijzen zijn ofwel af magazijn, ofwel franco werk ongelost conform de aan de consument verstrekte prijslijst of aanbieding van Bouwstation XL. Het aanbod geeft inzicht in de prijs en de wijze waarop de totaalprijs tot stand is gekomen.
 10. Prijzen gelden per aantal, per meter dan wel per pallet of andere eenheid en zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
 11. Indien na de datum van de aanbieding, ook indien Bouwstation XL een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is Bouwstation XL gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. De consument heeft, in geval van een prijsverhoging, het recht de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming / wijziging / ontbinding overeenkomst

 1. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren materialen en indien overeengekomen de uit te voeren werkzaamheden. De omschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om een goede beoordeling van het aanbod doorde consument mogelijk te maken. Elk aanbod van Bouwstation XL aan de consument bevat in ieder geval:
  1. De prijs inclusief belastingen.
  2. De eventuele kosten van aflevering.
  3. De door Bouwstation XL gehanteerde betalingstermijn.
  4. De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
  5. Het al dan niet van toepassing zijn van het retourneren.
  6. De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
  7. De termijn voor aanvaarding van het aanbod.
 2. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. In het bijzonder zij opgemerkt dat showroommodellen en monsters kunnen afwijken in kleur en maat van het uiteindelijk te leveren product.
 3. Alle aanbiedingen van Bouwstation XL zijn vrijblijvend. Bouwstation XL kan haar aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding bevat.
 4. Bouwstation XL kan niet gebonden worden door mondelinge uitingen van personen die haar al dan niet onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze uitingen door de daartoe bevoegde personen van Bouwstation XL alsnog schriftelijk worden bevestigd.
 5. De overeenkomst tussen Bouwstation XL en de consument komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument en door de schriftelijke of elektronische bevestiging van de acceptatie daarvan door Bouwstation XL.
 6. Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
 7. BSXL zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren. BSXL heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 8. Bij het inschakelen van derden zal BSXL de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door BSXL worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BSXL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan BSXL worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BSXL zijn verstrekt, heeft BSXL het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 10. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat BSXL zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 11. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever BSXL hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. BSXL dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 12. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen BSXL en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 13. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 14. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van BSXL op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 15. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen BSXL en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.
 16. BSXL is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat BSXL goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 17. Voorts is BSXL bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 18. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is BSXL gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 5 Retourneren

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe.
 2. Voorraad producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd. Producten die op speciaal verzoek zijn besteld of vervaardigd, kunnen niet worden geretourneerd. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Bouwstation XL dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourneren, terugbetalen.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 4. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2.
 5. Producten op basis van speciale bestelling zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Speciale bestellingen zijn producten die niet voorradig zijn en speciaal op aanvraag van de klant zijn besteld en/of gefabriceerd.
 6. Eventuele kosten voor retourzending zijn voor rekening van de consument.
 7. Bouwstation XL stelt zich niet verantwoordelijk voor het terughalen van retourzendingen.
 8. Tijdens het retourneren van voorraad producten zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan Bouwstation XL retourneren, conform de door Bouwstation XL verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 9. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn retourrecht voor voorraad producten is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, schriftelijk kenbaar te maken aan de Bouwstation XL. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggezonden, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 10. Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 8 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn retourrecht resp. het product niet aan Bouwstation XL heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 11. Het retourrecht van de consument kan door Bouwstation XL bij het door haar gedane aanbod worden uitgesloten indien het gaat om speciale bestellingen (Speciale bestellingen zijn producten die niet voorradig zijn en speciaal op aanvraag van de klant zijn besteld en/of geproduceerd, zowel binnenlands en buitenlands van de fabrikanten).

Artikel 6 Levertijden, levering en risico

 1. De tussen Bouwstation XL en consument overeengekomen levertijden worden door Bouwstation XL zo nauwkeurig mogelijk aangehouden. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Bouwstation XL spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.
 2. De consument heeft geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van Bouwstation XL.
 3. De consument kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de producten weigeren.
 4. De aflevering geschiedt af-magazijn of franco werk ongelost, conform de aan de consument verstrekte prijslijst of aanbieding van Bouwstation XL en hetgeen is overeengekomen.
 5. Bij aflevering af-magazijn worden de materialen geacht door Bouwstation XL te zijn geleverd en door de consument te zijn aanvaard zodra deze in of op de vervoermiddelen zijn geladen.
 6. Bij aflevering franco werk ongelost worden de materialen geacht door Bouwstation XL te zijn geleverd en door de consument te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd.
 7. De consument stelt Bouwstation XL in de gelegenheid de producten af te leveren en zorg er voor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar is. Indien de aflevering van de producten door omstandigheden die aan de consument kunnen worden toegerekend wordt verhinderd of vertraagd, dient de consument de overeengekomen prijs, eventueel vermeerderd met de schade die Bouwstation XL door de vertraging lijdt, te vergoeden.
 8. Indien niet franco werk ongelost wordt afgeleverd, is Bouwstation XL niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en risico’s die op het vervoer van toepassing zijn.
 9. Bij aflevering franco werk ongelost behoeft Bouwstation XL de materialen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen, dit ter beoordeling van Bouwstation XL of de door hem in geschakelde hulppersonen. Consument is verplicht de materialen aldaar in ontvangst te nemen. De producten worden niet naar binnen getild en enkel zover als de pompwagen kan komen.
 10. Bouwstation XL is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
 11. De consument zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn.
 12. In afwijking op hetgeen is bepaald in artikel 6.11, kan de consument met Bouwstation XL overeenkomen dat de bestelling na de periode van 3 maanden wordt afgenomen, mits de consument voorafgaand tenminste 50% van het factuurbedrag voldoet.
 13. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Roosendaal.
 14. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing zoals beschreven in artikel 10 lid 2.
 15. BSXL bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. BSXL kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via PostNL of een andere postbezorger.
 16. BSXL hoeft niet te leveren op de Waddeneilanden voor hetzelfde bedrag, als in de advertentie of voorheen overeengekomen op de webshop / in de winkel.
 17. BSXL en overige partijen die de goederen leveren.
 18. De levertermijn van BSXL is ongeveer 5 werkdagen. Indien Producten worden verzonden met Post NL of andere postbezorgers, wordt de levertermijn van deze postbezorgers in acht genomen. Deze termijnen gelden slechts bij benadering, zoals gesteld in artikel 11 lid 3.
 19. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Opdrachtgever beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.
 20. Transportschade of schade aan goederen geleverd door BSXL moeten binnen 48 uur na levering gemeld worden. Aansprakelijkheid is beperkt tot het betaalde bedrag van de opdrachtgever met een maximale hoogte van de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag.

Artikel 7 Annulering

 1. Bij annulering houdt Bouwstation XL het recht op de aanbetaling van 10% te houden voor de gemaakte kosten. Indien de order bestaat uit speciale bestellingen behoudt Bouwstation XL het recht op een schade vergoeding voor de gemaakte kosten en of gederfde winst van 30% op het aankoop bedrag van de speciale bestelling(en).
 2. Bouwstation XL heeft het recht om de dat voor het geval de overeenkomst wordt beëindigd anders dan op grond van het feit dat de klant in de nakoming van haar verbintenis is tekortgeschoten, de klant verplicht een geldsom te betalen, behoudens voor zover het betreft een redelijke vergoeding voor Bouwstation XL geleden verlies of gederfde winst.
 3. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen.
 4. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door BSXL.
 5. Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het Product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Opdrachtgever als leidend geldt.
 6. Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht.
 7. Indien Opdrachtgever een consument is, kan hij de Overeenkomst binnen 14 dagen annuleren, ongeacht de redenen, ook indien de Producten verzonden zijn.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Bouwstation XL behoudt zich het eigendom voor van alle door Bouwstation XL aan de consument geleverde goederen totdat Bouwstation XL volledige betaling heeft ontvangen van al hetgeen zij uit hoofde van de overeenkomst van de consument te vorderen heeft. Hier onder wordt mede begrepen eventuele schade, kosten en rente.
 2. Het is de consument niet toegestaan de door Bouwstation XL geleverde goederen te verpanden of aan een derde enig recht daar op te verlenen zolang het eigendom niet op de consument is overgegaan.
 3. BSXL behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 4. Alle door BSXL geleverde zaken blijven eigendom van BSXL en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van BSXL worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht.
 5. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan BSXL van gegevens. Opdrachtgever zal BSXL vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 9 Goedkeuring en Reclame

 1. De consument is gehouden om toe te leveren materialen vóór de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid (type, kleur, afwerking en volledigheid). Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient binnen 24 uur na aflevering door consument schriftelijk aan Bouwstation XL te worden gemeld, waarbij de consument aan Bouwstation XL foto’s van de materialen die niet voldoen alsmede het verpakkingsmateriaal dient toe te zenden. Beschadigde dozen en materialen dienen bewaart te worden om te ruilen voor nieuwe producten. Indien een beschadiging geen technisch gebrek tot gevolg heeft en/of niet zichtbaar is na verwerking, is Bouwstation XL niet verplicht hierin tot vervanging over te gaan.
 2. De consument is gehouden de materialen vóór verwerking te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid (type, kleur, afwerking en volledigheid). Reclamaties ten aanzien van schade op verwerkt materiaal worden niet in behandeling genomen.
 3. De consument dient vóór verwerking de gebruiksaanwijzing op de verpakking van de materialen aandachtig te lezen. Indien deze ontbreekt of men de tekst niet begrijpt of kan lezen dient de consument voor verwerking de gebruiksaanwijzing en of informatie op te vragen aan Bouwstation XL.
 4. De consument is gehouden de materialen zodanig te gebruiken zoals op de gebruiksaanwijzing van de verpakking staat vermeld. Indien de gebruiksaanwijzing(en) niet wordt opgevolgd vervalt per direct de garantie en recht op reclamatie.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Bouwstation XL, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke materialen, zulks ter keuze van Bouwstation XL en voor zover Bouwstation XL in staat is om soortgelijke zaken te leveren. Gevolgschade komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 2. Bouwstation XL is gerechtigd, maar is daartoe niet verplicht, alle aan de consument toerekenbare schade direct en voor rekening en risico van de consument te vergoeden en/of te herstellen.
 3. Bouwstation XL is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verwerkingskosten, sloopkosten, reparatiekosten en dergelijke.
 4. Bouwstation XL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten b.t. het opmeten en berekenen van plattegronden.
 5. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. BSXL is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van onjuist advies, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 6. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de Diensten van BSXL.
 7. De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 3 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is BSXL nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is BSXL enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
 8. BSXL is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van BSXL, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan BSXL om, als een door BSXL ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 9. BSXL is niet aansprakelijk indien de toon van de kleur van tegels, radiatoren of laminaat per pak verschilt. Tevens is BSXL niet aansprakelijk indien de toon van de kleur van tegels, radiatoren of laminaat afwijkt van de foto, tenzij dit in redelijkheid niet van Opdrachtgever kan worden verwacht.
 10. BSXL is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 11. BSXL is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 12. BSXL is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 13. De Opdrachtgever vrijwaart BSXL voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 14. Indien BSXL aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van BSXL met betrekking tot haar Diensten.
 15. De aansprakelijkheid van BSXL is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien BSXL niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 16. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van BSXL.
 17. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11 Garantie

 1. Het geleverde product moet de eigenschappen bezitten die de consument op basis van de overeenkomst bij normaalgebruik mag verwachten. Bouwstation XL geeft voor sanitair-artikelen gedurende een termijn van 1 jaar na levering garantie op geleverde producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De beoordeling van de garantieaanspraak ligt bij Bouwstation XL. Als blijkt dat er sprake is van een ondeugdelijk product, heeft Bouwstation XL het recht het product terug te nemen waarna zij:
  1. Het product herstelt, waarbij eventuele montage en demontage van het product niet voor rekening van Bouwstation XL komt.
  2. Het product vervangt voor gelijk en indien niet langer leverbaar een soortgelijk product.
  3. Het product crediteert.
 2. Consument kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Bouwstation XL heeft voldaan. Deze verantwoordelijkheden omvatten, maar beperken zich niet tot; Controle op juistheid van materialen en toebehoren, juiste omgang en montage en voldoende bescherming van materialen tijdens transport, installatie en gebruik
 3. Garantie komt te vervallen indien:
  1. De producten niet van Bouwstation XL maar van derden afkomstig zijn.
  2. De gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, schade door gebruik, onoordeelkundig gebruik, onjuiste montage en/of niet of niet juist uitgevoerd onderhoud.
  3. Schade die voor installatie reeds geconstateerd is of te constateren was en door installatie verergerd of onherstelbaar is geworden.
  4. De consument zelf artikelen heeft getracht te (laten) repareren zonder uitdrukkelijk toestemming en overleg met Bouwstation XL.
 4. Uitgezonderd van de in lid 11.1 genoemde garantie zijn: batterijen, (vervangbare)lichtbronnen en normale slijtage.
 5. BSXL biedt een FABRIEKSgarantie voor de door haar geleverde Producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat BSXL de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig vervangen, mits een akkoord is vanuit de fabrikant. Gebreken dienen schriftelijk bij BSXL te worden gemeld. Met vervanging wordt bedoeld dat er een nieuw product wordt geleverd voor zover dit mogelijk is. De installatie kosten of daarbij komende kosten van installatie komen voor de eigen rekening van de klant.
 6. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.
 7. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.
 8. De periode van garantie is twaalf (12) maanden vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen.
 9. Indien BSXL herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit artikel genoemde kader vallen, worden deze in rekening gebracht aan Opdrachtgever.
 10. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Opdrachtgever uit hoofde van de wet.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. BSXL kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13 Reclames

 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan BSXL te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij BSXL overeenkomstig het bepaalde in Lid 2.

Artikel 14 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van BSXL, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van BSXL zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van BSXL, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal BSXL overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die BSXL heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 15 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tevens is BSXL gerechtigd reiskosten in rekening te brengen.
 2. Alle genoemde bedragen in de factuur zijn in euro's en exclusief BTW en verzendkosten, tenzij anders vermeld. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 3. BSXL heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4. Betaling dient direct via de Webshop te geschieden, of middels contante betaling bij levering.
 5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan BSXL mede te delen.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien BSXL besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 16 Identiteit van BSXL

 1. BSXL is bij de KvK geregistreerd onder de naam Bouwstation Detailhandel B.V., KVK-nummer 83199705 en draagt btw-identificatienummer NL 862766308B01. BSXL is gevestigd aan de Belder 44 (4704RK) te Roosendaal.
 2. BSXL is per e-mail te bereiken via [email protected] of middels de Website www.bsxl.nl en telefonisch op +31 85 130 16 50

Artikel 17 Einde overeenkomst

 1. Bouwstation XL kan de overeenkomst met de consument eenzijdig ontbinden:
  1. Indien de tekortkoming in de nakoming door de consument van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien de consument niet tijdig de prijs betaalt of ter zake de materialen niet of niet tijdig in ontvangst neemt.
  2. In geval de consument failliet verklaard wordt, dan wel hem surséance van betaling wordt verleend of door consument wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen.
  3. Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door Bouwstation XL aan de consument, Bouwstation XL een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan Bouwstation XL, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen BSXL en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen BSXL en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Roosendaal.